SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Het merendeel denkt geen hulp nodig te hebben

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceert.

Het Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie.

34% van de mensen met ernstige betalingsproblemen krijgt geen hulp
1,5 miljoen huishoudens (21%) hebben betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Van hen krijgt 34 procent geen enkele hulp. Vooral om die laatste groep, ruim 240.000 huishoudens maakt het Nibud zich zorgen. ‘De problemen zijn dusdanig groot, dat zij er zonder hulp niet uit komen,’ aldus Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. ‘Dit zijn mensen bij wie bijvoorbeeld de energie is afgesloten, of waarbij beslag op het loon is gelegd. Als je bedenkt dat onder deze huishoudens ook veel alleenstaanden met kinderen zijn, begrijp je dat wij ons daar grote zorgen om maken. Zij verdienen het om zo snel mogelijk de hulp te krijgen die ze nodig hebben.’

Problemen verergeren
Het Nibud ziet in het onderzoek dat het type problemen ernstiger wordt. In 2009 had een enkeling te maken met het afsluiten van energie of het leggen van een loonbeslag. Inmiddels heeft 5 à 7 procent van alle huishoudens hiermee te maken. Ook groeit de groep huishoudens die de huur of hypotheek te laat betaalt, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018.

 

 

Vroegsignalering: schadeverzekering is een belangrijk signaal
Uit het onderzoek blijkt dat de problemen echt ernstig zijn als mensen de schadeverzekering niet meer betalen. Daarom adviseert het Nibud dat verzekeraars meer gaan samenwerken met organisaties die zich bezighouden met vroegsignalering en schuldhulpverlening. Directeur Vliegenthart: ‘Geldproblemen zorgen voor zoveel stress binnen een huishouden dat we zo snel mogelijk moeten zien te voorkomen dat de problemen erger worden. Daarmee ondervangen we veel persoonlijke ellende, maar voorkomen we ook maatschappelijke kosten. En nu we zien dat mensen niet weten waar ze om hulp kunnen vragen, moet de hulp naar de mensen toe komen. Het is belangrijk dat meerdere partijen met een signalerende functie samen gaan werken.’

2,6 miljoen huishoudens komen moeilijk rond
Op dit moment hebben 2,6 miljoen huishoudens moeite met rondkomen. Dit aantal is gedaald, in 2015 kwam nog 45 procent moeilijk rond, nu 38 procent. Ook staan huishoudens minder vaak rood en wordt er minder geleend dan drie jaar geleden. Opvallend is daarom dat uit het Nibud onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen niet daalt. En dat het soort problemen lijkt te verergeren. Met name jongeren tot 35 jaar, alleenstaanden met kinderen en de hogere inkomensgroepen hebben relatief gezien het vaakst ernstige betalingsproblemen. Het is voor het eerst dat het Nibud ziet dat de hogere inkomens vaker ernstige betalingsproblemen hebben dan de andere inkomensgroepen.Nibud 10-12-18

Rood staan:
In 2015 stond de helft van de huishoudens nooit rood.
In 2018 staat 61 procent van de huishoudens nooit rood

Lenen:
In 2015 had 43 procent van de huishoudens een lening
In 2018 heeft 34 procent van de huishoudens een lening

Naar nul huisuitzettingen wegens schulden, maar hoe dan?

De Tweede Kamer vraagt van de regering met een plan te komen om huisuitzettingen vanwege schulden te komen. Marc Räkers van Eropaf! denkt mee met de regering.

Afgelopen dinsdag 4 december is in de Tweede Kamer de door het CDA-kamerlid René Peters ingediende motie over huisuitzettingen wegens schulden aangenomen. De regering heeft nu de opdracht om ‘in interdepartementaal overleg, met de VNG en de woningcorporaties tot een actieplan Naar geen huisuitzettingen wegens schulden te komen’.

‘Mensen met een laag inkomen in Zeist worden niet langer hun huis uitgezet als ze een huurschuld hebben’, meldde RTVUtrecht een dag eerder al. En inderdaad, de kop boven de nieuwe prestatieafspraken die zijn gemaakt door de gemeente Zeist, de woningcorporaties en de Zeister huurdersverenigingen luidt letterlijk: ‘Geen huisuitzettingen door huurschulden in 2019’.

Wat verderop in de inleiding van dit stuk wordt de gezamenlijke ambitie uitgesproken om ‘huisuitzettingen door huurschuld in alle gevallen te voorkomen’. Taal die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Jaarlijks duizenden huishoudens op straat gezet
Al ruim twee decennia zijn huisuitzettingen wegens schulden onderwerp van discussie en wordt geprobeerd deze aantallen terug te dringen.

Toch worden er jaarlijks landelijk nog enige duizenden huishoudens wegens betalingsachterstanden op straat gezet. Velen van hen wenden zich vroeger of later voor onderdak tot de maatschappelijke opvang. Waarvan de kosten, die per persoon tot wel zo’n 60.000 euro per jaar kunnen oplopen, door de overheid worden gedragen.

Nu stoppen met huisuitzettingen wegens schulden de norm wordt is het zaak hier goede instrumenten voor te ontwikkelen. Voor het vroegtijdig signaleren van schulden is prima instrumentarium voorhanden. Onder anderen het in Amsterdam ontwikkelde programma Vroeg Eropaf! Door dit programma van vroegsignalering van schulden is het aantal huisuitzettingen landelijk fors gedaald.

Vroegsignalering schulden is een goed doorontwikkelde en effectieve benadering waarmee een groot deel van de dreigende huisuitzettingen al wordt voorkomen (zie hier: Handreiking). Op enkele duizenden na dus.

De rechtszitting is het goede moment
‘Geen huisuitzettingen wegens schulden’ is zeker realiseerbaar, maar dan moeten er een paar partijen goed met elkaar gaan samenwerken. De huishoudens met huurschulden die door de preventie-aanpak niet bereikt worden, komen voor een rechtszitting te staan waar de verhuurder ‘ontbinding’ van de huurovereenkomst vordert.

Velen komen bij deze zittingen niet opdagen, vaak worden de vorderingen dan ook ‘bij verstek’ toegewezen. Op grond van dit vonnis mag een corporatie een deurwaarder vragen om tot ontruiming over te gaan.

Dit is het goede moment goede moment om de betreffende huishoudens nog een keer indringend en doortastend te benaderen. Met het uitzettingsvonnis onder de neus kan niemand zijn of haar kop meer in het zand steken.

De gepokt en gemazelde medewerkers van sociale wijkteams kunnen mensen voor de keuze stellen: de gemeente neemt vanaf dat moment het volledige financiële beheer over, het huishouden ontvangt minimaal leefgeld en de ontruiming gaat niet door. Bij weigering wordt de uitzetting alsnog doorgezet, tenzij er sprake is van wilsonbekwaamheid natuurlijk, maar dat is een ander verhaal.

De gemeente neemt de verplichting tot betaling over
Als mensen instemmen met het uit handen geven van het financiële beheer, neemt de gemeente vanaf dat moment ook de verplichting tot betaling van de lopende huur over. Zo voorkomen we dat de kosten onevenredig bij de verhuurders belanden.

Er wordt vervolgens snel stevig financieel beheer ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van beschermingsbewind. Maar ook wordt intensieve woonbegeleiding ingeschakeld; meestal hebben de instellingen voor maatschappelijke opvang hulpverleners in dienst die goed in staat zijn om met deze ‘kleurrijke en soms wat ingewikkelde’ mensen om te gaan.

Als mensen zich ondanks de afspraken toch aan de bemoeizorg onttrekken, kan de ontruiming alsnog worden uitgevoerd: een vonnis blijft ongeveer een jaar geldig, deze stok achter de deur blijft er dus.

Een andere optie is om het huurcontract tijdelijk over te schrijven op naam van de instelling voor maatschappelijke opvang. Als na verloop van tijd de situatie is genormaliseerd kan de overeenkomst weer op naam van de huurders zelf worden gezet; het zogenaamde ‘terugklapcontract’, zoals dit werd ontwikkeld door de Federatie Opvang.

Drie aanbevelingen voor de Ridderzaal
Als de regering één van de komende vrijdagen in de Ridderzaal gaat nadenken over de vraag hoe uitvoering te geven aan de motie-Peters heb ik drie aanbevelingen:

Stimuleer - bij voorkeur dwingend - het landelijk verder ‘uitrollen’ van het programma Vroegsignalering schulden. Dit is al geïmplementeerd bij een derde van de gemeenten, eind 2019 kan dit bij alle gemeenten het geval zijn.
Leg vast dat verhuurders huurachterstanden van twee maanden of meer altijd bij de gemeente moeten melden; laat deze keuze niet aan de corporaties.
Voer voor de huishoudens die door de preventie niet bereikt worden als laatste redmiddel de mogelijkheid tot ‘min of meer vrijwillige maatschappelijke curatele’ in, zoals hierboven beschreven.
Het resultaat hiervan zal zijn dat de kosten voor maatschappelijke opvang aanzienlijk afnemen en dat het aantal huisuitzettingen wegens betalingsachterstanden landelijk wordt teruggedrongen tot vrijwel nul.

Marc Räkers is verbonden aan de Stichting Eropaf! 07-12-18

Huurders: Woningcorporatie Acantus is de grootste smeerpoets van Nederland

Bij de overhandiging van de Schimmelschandpaal aan woningcorporatie Acantus liepen de gemoederen hoog op bij de huurders.
Woningcorporatie Acantus is door huurders en de SP verkozen tot schimmelkampioen van Nederland. De bijbehorende ‘prijs’ is maandag overhandigd.

SP nagelt Acantus en Nijestee aan de schimmelschandpaal

De verhuurder met woningen in Noord- en Oost-Groningen kreeg de meeste klachten over schimmel en bleek volgens de SP het minst bereidwillig om daar iets tegen te doen. De SP nomineerde ook Vestia en Nijestee voor de Schimmelschandpaal.

De huurders en SP eisen dat nog dit jaar een oplossing wordt gevonden tegen de schimmel in huizen. Ook willen ze dat Acantus per buurt een actieplan opstelt tegen vocht, tocht, schimmel en slecht onderhoud.

Schimmelschandpaal
Bij de overhandiging van de Schimmelschandpaal was ook het uit Groningen afkomstige SP-Kamerlid Sandra Beckerman aanwezig. Eerder maakte de SP een top tien bekend van grootste smeerpoetsen.DvN 06-11-18

 

'Steeds meer klachten over geluidsoverlast van de buren'

Het aantal meldingen over geluidsoverlast van buren is in de afgelopen drie jaar met 10 procent gestegen. Geluidsoverlast door horeca of evenementen is juist afgenomen.

Dat schrijft de Volkskrant woensdag op basis van gegevens van de politie en woningcorporaties. De krant analyseerde 500.000 meldingen die binnenkwamen bij de politie.

De politie zegt in de krant veel meldingen binnen te krijgen, omdat woningcorporaties na 17.00 uur niet meer bereikbaar zijn. In de meeste gevallen kan de politie niets doen, omdat het niet om een misdrijf gaat.

Mensen klagen het vaakst over harde muziek van de buren, zegt de politie in de Volkskrant. Als een ruzie tussen buren over bijvoorbeeld luide muziek dreigt te ontsporen, komt de politie in actie.

'Problemen door meer verwarde mensen in gewone huizen'
Woningcorporaties zeggen dat huurders die soms verward gedrag vertonen, bijvoorbeeld vanwege een psychische stoornis, het meest voor overlast zorgen.

De vereniging van woningcorporaties Aedes benadrukt dat dit probleem de laatste drie jaar groter is geworden, doordat het kabinet inzet op het thuis laten verzorgen van mensen. Daardoor wonen meer verwarde mensen in een huurhuis dan voorheen.

Het aantal klachten over de horeca is in drie jaar tijd met 18 procent afgenomen en het aantal klachten over evenementen zelfs met 22 procent, meldt de krant. Dit zou te maken hebben met extra strenge controles van gemeenten.nu.nl 05-12-18

Duizenden mensen wonen illegaal op vakantieparken 

Duizenden mensen wonen illegaal op een vakantiepark gelegen in één van de elf gemeenten op de Veluwe. Het gaat onder andere om spoedzoekers, arbeidsmigranten en kwetsbare groepen die een toevluchtsoord zoeken vanwege persoonlijke problemen.

Dat blijkt woensdag uit een onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de provincie Gelderland en elf Gelderse gemeenten heeft laten doen naar permanente bewoning van recreatieparken.

Volgens de onderzoekers wonen zesduizend tot negenduizend mensen permanent in een vakantiehuisje of stacaravan, hoewel ongeveer de helft daar formeel niet ingeschreven staat.

De onderzoekers moesten aantallen schatten op basis van gesprekken met politie, ambtenaren en welzijnswerkers, omdat er veel verborgen blijft en omdat gemeenten om diverse redenen de huisvesting gedogen. Zo stuurt de sociale dienst soms mensen in een nijpende woonsituatie naar een vakantiehuisje, terwijl diezelfde gemeente handhaaft op het park.

Bewoners zijn vooral senioren en arbeidsmigranten
Senioren en arbeidsmigranten vormen de meerderheid van de bewoners. Veel ouderen bezitten zelf een huisje en wonen al lang op het vakantiepark. De meeste bewoners hebben weinig geld.

De onderzoekers zien daarnaast een toename van mensen uit de grote steden, die zich in de 'gewone maatschappij' niet kunnen handhaven. De problematiek is groot en divers, aldus het onderzoek.

Ook bewonen honderden mensen de parken om bewust buiten het zicht van autoriteiten te blijven, onder meer vanwege crimineel gedrag.

Illegale bewoners opsporen en wegsturen werkt niet, zeggen de onderzoekers. Handhaving is nu volstrekt willekeurig en daardoor blijft het "dweilen met de kraan open". Er moeten meer flexibele oplossingen komen voor nieuwe woonbehoeftes. Steden hebben meer opvangplekken nodig voor mensen die het alleen niet redden, aldus de onderzoekers.

Groot deel vakantieparken is verpauperd
De Veluwe is onderzocht omdat deze regio de hoogste dichtheid aan vakantieparken van Nederland heeft. Er zijn bijna vijfhonderd parken, die samen ongeveer 29.000 huisjes en stacaravans tellen.

Een groot deel van de parken in het gebied is min of meer verpauperd. Gelderland en de gemeenten investeren miljoenen om aan die verpaupering een einde te maken.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het onderzoeksrapport woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Door: ANP/NU.nl 28-11-2018