SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
Veel huurders zullen te kampen krijgen met financiële problemen als ze opnieuw een forse huurverhoging voor hun kiezen krijgen. Dat schrijft de Woonbond in een brief naar de Tweede Kamer.
Gemiddeld stegen de huren zo’n 13 % de afgelopen drie jaar. Daar zou een einde aan moeten komen door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en corporatiekoepel Aedes deze zomer sloten.
Huurstijging
Dat Huurakkoord werd door minister Blok dankbaar in ontvangst genomen, maar daarna bleef het stil rondom het huurbeleid. De Woonbond roept de Tweede Kamer en het kabinet vandaag op om het Sociaal Huurakoord snel in te voeren zodat het bij de huurverhogingsronde van 2016 van kracht is.
De vijf Woonakkoordpartijen in de Tweede Kamer besloten in 2013 al dat de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2015 zou verdwijnen. Omdat de partijen hier vervolgens niet uitkwamen, kregen huurders ook in 2015 een forse huurverhoging.
Nu dreigt dit dus voor het vierde opeenvolgende jaar te gebeuren. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Er moet nu eindelijk een einde komen aan de gigantische huurstijging die huurders jaar na jaar voor de kiezen krijgen. Huurders en verhuurders hebben hierover een akkoord over bereikt. De politiek is nu aan zet. Het is onacceptabel dat huurders door politiek getreuzel nu wéér een gepeperde rekening dreigen te krijgen." De Telegraaf 25-11-2015
 
Circa 547.000 huishoudens verdienen te veel om in een sociale huurwoning te wonen. De aanpak van de overheid om deze 'scheefwoners' te laten doorstromen naar duurdere woningen stokt.
Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek en een nieuw rapport in opdracht van de Woonbond en koepel van woningcorporaties Aedes.
 
Nog eens 332.000 huurders wonen eigenlijk te duur in relatie tot hun inkomen. Zij krijgen daardoor meer huurtoeslag dan nodig is, constateert de omroep. Deze groep zou juist in een goedkopere huurwoning moeten wonen.
 
Ruim een kwart van alle huurders is scheefwoner. Dit zijn zowel mensen die in een te goedkoop huis wonen als huurders in een te dure woning.
 
Volgens de NOS stelt driekwart van de 57 geraadpleegde woningcorporaties dat het kabinetsbeleid om scheefwonen tegen te gaan niet werkt. Minister Stef Blok (Wonen) gaf corporaties de gelegenheid om de huren voor de hogere inkomens extra te verhogen.
 
Verschil
Probleem bij deze doorstromingsprikkel zou echter het grote verschil zijn tussen de maximale huur in corporatiewoningen (710 euro) en de prijzen van huurwoningen in de vrije sector. In de Randstad kost het huren van een vrijesectorwoning minstens 900 euro per maand.
 
In meerdere rapporten is inmiddels geconcludeerd dat er te weinig betaalbare vrijesectorwoningen zijn voor huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning.
 
Kwaliteit
Corporatie Aedes en huurdersvereniging Woonbond hebben eerder afgesproken dat de huurstijgingen voorlopig beperkt zouden moeten blijven. Aedes en de Woonbond maken zich namelijk zorgen over de betaalbaarheid van de huren.
 
De organisaties willen dat de huurprijs in plaats daarvan meer wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. De minister heeft dit gezamenlijke advies van de Woonbond en Aedes overgenomen.
 
Goede kant
"We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke aanpak", aldus de minister. "Maar de beweging gaat de goede kant op."
 
Blok stelt dat 3 procent van de scheefwoners is doorgestroomd in het eerste jaar dat de huren op basis van het inkomen extra verhoogd mochten worden. De inkomensafhankelijke huurverhoging is per 1 juli 2013 ingevoerd. Het gaat dan om de groep die te veel verdient voor een sociale huurwoning.
 
De scheefwoners kunnen verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector. Volgens het ministerie kan het aanbod van betaalbare woningen in de vrije sector groeien nu het voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen aantrekkelijker is geworden deze woningen te gaan bouwen.
 
Ook zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure huurwoningen terechtkomen.
 
-Door: ANP/NU.nl-07-11-2015
 
 
Huurders met lage en middeninkomens steeds vaker in de problemen door regelgeving
 
Huurders met een laag inkomen komen in de problemen door de aangescherpte regels voor verhuurders. Dat meldt Trouw vrijdag.
 
Het is nu een jaar na de parlementaire enquêtecommissie over misstanden in de woningsector. Een voorbeeld van die misstanden is Vestia dat door risicovol speculeren aan de rand financiële afgrond raakte. Sindsdien, en na ingang van de nieuwe Woningwet in juli van dit jaar, zijn corporaties teruggekeerd naar de kern van hun bestaan: het huisvesten van kwetsbare mensen met lage inkomens. In Trouw spreken drie bestuurders van corporaties over de moeilijkheden die hier door de striktere regelgeving bij komen kijken.  
 
Corporaties zeggen dat ze gedwongen sociale huurwoningen in de verkoop moeten zetten, om vervolgens de opbrengsten in te kunnen zetten voor onderhoud en nieuwbouw. Maar omdat die nieuwbouwproductie de laatste jaren enorm is teruggevallen, is het aantal sociale huurwoningen ook drastisch gedaald. Daarnaast moeten de bedrijfskosten flink omlaag gebracht worden, waardoor bezuinigd wordt op onderhoud. Dat maakt dat kwaliteit van het bestaande aanbod in het geding raakt. Volgens Arjan Schakenbos van Vestia zijn renovatiekosten vaak zo hoog, dat het vervolgens moeilijk is de huren laag te houden.  
 
Schakenbos zegt daarover: 
 
‘Pijnlijk is dat we de huren maximaal hebben moeten optrekken. Mijn grootste zorg voor de toekomst is de bereikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting voor mensen die het niet zo makkelijk hebben in deze samenleving. Op sommige plekken zien we dat onze bewoners moeite hebben hun huur te voldoen en daardoor betalingsachterstanden krijgen. Voorheen konden we duurdere woningen bouwen en verkopen om sociale huisvesting te betalen. Twee op de drie nieuwbouwwoningen werd neergezet door corporaties, nu nog geen kwart. De bouwproductie is ingestort en ondertussen moeten we sociale woningen verkopen.’
 
Het zijn niet alleen de huurders met lagere inkomens die in de knel komen. Steeds vaker geldt dat ook voor mensen met middeninkomens. Door de strakke inkomensgrenzen vallen zij vaak buiten de boot voor sociale huurwoningen, terwijl hun inkomen tegelijkertijd niet toereikend is voor de vrije sector. Om het huuraanbod te vergroten diende de SP al een motie in om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. Die motie werd verworpen door de partijen VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en de PVV. Joop. nl 30-10-2015
 
 
 
 
Vergunninghouders hebben straks geen voorrang meer op sociale huurwoningen. Dat besloot de Tweede Kamer op 15 oktober 2015. De Kamer stemde over een groot aantal voorstellen die vorige week tijdens het debat over de begroting voor 2016 werden ingediend.
 
Geen voorrang meer 
 Mensen met een verblijfsvergunning hebben nu nog voorrang op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Dat geldt ook voor een aantal andere groepen. De Kamer stemde in met een voorstel van de VVD om de voorrangspositie voor vergunninghouders af te schaffen. Staatssecretaris Dijkhoff kondigde deze maatregel dinsdag 13 oktober 2015 al aan in een brief aan de Tweede Kamer.
 
De voorrangspositie voor vergunninghouders wordt overigens niet direct afgeschaft. Hiervoor is een wijziging van de Huisvestingswet nodig en daar gaat zeker een aantal maanden overheen.
 
Tijdelijke woningen 
 De Tweede Kamer wil dat vergunninghouders zo veel mogelijk buiten de reguliere sociale huurwoningen om worden gehuisvest: in tijdelijke nieuwe woningen en omgebouwde kantoorpanden. Op voorstel van de PvdA komt er een (indicatieve) taakstelling voor gemeenten. Zij moeten voor ombouw geschikte gebouwen beschikbaar stellen en bouwrijpe bouwkavels gaan verhuren. En de regering moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn zodat marktpartijen meer middeldure huurwoningen gaan bouwen en mensen uit sociale huurwoningen met een hoger inkomen kunnen doorstromen.
 
Nul-op-de-meter 
 De Tweede Kamer stemde ook over een aantal andere voorstellen voor de sociale huurmarkt. De overheid moet onderzoeken of ze verhuurders kunnen verplichten om alle bestaande sociale huurwoningen in 2035 nul-op-de-meter oftewel energieneutraal te maken. Aedes wil graag bij dit onderzoek betrokken worden. 
 
Inkomenstoets 
De Kamer wil dat het inkomen van huishoudens straks vaker dan eens in de vijf jaar wordt getoetst. De inkomenstoets is een onderdeel van het nieuwe huurbeleid waarmee de minister de doorstroming op de woningmarkt wil bevorderen. 
 
Verder moeten er meer mogelijkheden komen voor woningcorporaties om woonfraude aan te pakken en wil de Kamer dat er actieplannen komen voor de huisvesting van starters op de woningmarkt en voor ouderen. Aedes 15-10- 2015
 
UTRECHT - Koningin Máxima is zaterdag in gesprek gegaan met huurders en huurdersorganisaties. De koningin deed dat tijdens de Landelijke Huurdersdag, die plaatsvindt in Utrecht.
 
 
Bij aankomst werd Máxima begroet door de oudste en de jongste huurder die naar het Beatrix Theater waren gekomen. Uit het hele land zijn honderden huurders naar Utrecht gereisd. Zij kunnen workshops volgen en praten over de toekomst van huren in Nederland.
 
De aanwezigen konden ook in gesprek met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hij nam zaterdagochtend deel aan een vraaggesprek met huurders. Sven Bergenstråhle, voorzitter van de International Union of Tenants, hield een toespraak. De Landelijke Huurdersdag wordt zaterdagmiddag afgesloten met muziek.
 
De dag, die samenvalt met de internationale huurdersdag, is een initiatief van de Woonbond. Die viert dit weekend zijn 25-jarig bestaan. De bond grijpt zijn jubileum aan om huurders aandacht te geven, terug te blikken en vooruit te kijken, mede naar aanleiding van de nieuwe Woningwet. Onder die wet, die op 1 juli is ingegaan, hebben huurdersorganisaties meer te zeggen over het beleid van de verhuurder.ANP 10-210-2015