SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
 
Vergunninghouders hebben straks geen voorrang meer op sociale huurwoningen. Dat besloot de Tweede Kamer op 15 oktober 2015. De Kamer stemde over een groot aantal voorstellen die vorige week tijdens het debat over de begroting voor 2016 werden ingediend.
 
Geen voorrang meer 
 Mensen met een verblijfsvergunning hebben nu nog voorrang op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Dat geldt ook voor een aantal andere groepen. De Kamer stemde in met een voorstel van de VVD om de voorrangspositie voor vergunninghouders af te schaffen. Staatssecretaris Dijkhoff kondigde deze maatregel dinsdag 13 oktober 2015 al aan in een brief aan de Tweede Kamer.
 
De voorrangspositie voor vergunninghouders wordt overigens niet direct afgeschaft. Hiervoor is een wijziging van de Huisvestingswet nodig en daar gaat zeker een aantal maanden overheen.
 
Tijdelijke woningen 
 De Tweede Kamer wil dat vergunninghouders zo veel mogelijk buiten de reguliere sociale huurwoningen om worden gehuisvest: in tijdelijke nieuwe woningen en omgebouwde kantoorpanden. Op voorstel van de PvdA komt er een (indicatieve) taakstelling voor gemeenten. Zij moeten voor ombouw geschikte gebouwen beschikbaar stellen en bouwrijpe bouwkavels gaan verhuren. En de regering moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn zodat marktpartijen meer middeldure huurwoningen gaan bouwen en mensen uit sociale huurwoningen met een hoger inkomen kunnen doorstromen.
 
Nul-op-de-meter 
 De Tweede Kamer stemde ook over een aantal andere voorstellen voor de sociale huurmarkt. De overheid moet onderzoeken of ze verhuurders kunnen verplichten om alle bestaande sociale huurwoningen in 2035 nul-op-de-meter oftewel energieneutraal te maken. Aedes wil graag bij dit onderzoek betrokken worden. 
 
Inkomenstoets 
De Kamer wil dat het inkomen van huishoudens straks vaker dan eens in de vijf jaar wordt getoetst. De inkomenstoets is een onderdeel van het nieuwe huurbeleid waarmee de minister de doorstroming op de woningmarkt wil bevorderen. 
 
Verder moeten er meer mogelijkheden komen voor woningcorporaties om woonfraude aan te pakken en wil de Kamer dat er actieplannen komen voor de huisvesting van starters op de woningmarkt en voor ouderen. Aedes 15-10- 2015
 
UTRECHT - Koningin Máxima is zaterdag in gesprek gegaan met huurders en huurdersorganisaties. De koningin deed dat tijdens de Landelijke Huurdersdag, die plaatsvindt in Utrecht.
 
 
Bij aankomst werd Máxima begroet door de oudste en de jongste huurder die naar het Beatrix Theater waren gekomen. Uit het hele land zijn honderden huurders naar Utrecht gereisd. Zij kunnen workshops volgen en praten over de toekomst van huren in Nederland.
 
De aanwezigen konden ook in gesprek met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hij nam zaterdagochtend deel aan een vraaggesprek met huurders. Sven Bergenstråhle, voorzitter van de International Union of Tenants, hield een toespraak. De Landelijke Huurdersdag wordt zaterdagmiddag afgesloten met muziek.
 
De dag, die samenvalt met de internationale huurdersdag, is een initiatief van de Woonbond. Die viert dit weekend zijn 25-jarig bestaan. De bond grijpt zijn jubileum aan om huurders aandacht te geven, terug te blikken en vooruit te kijken, mede naar aanleiding van de nieuwe Woningwet. Onder die wet, die op 1 juli is ingegaan, hebben huurdersorganisaties meer te zeggen over het beleid van de verhuurder.ANP 10-210-2015
 
Huur jij in een wijk die rap afneemt in populariteit of woon je in een krimpregio? Dan maak je kans op huurverlaging. Duizenden huurders hebben vanaf 1 oktober recht op verlaging van huur. Dan gaat namelijk een wijziging in van het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend. Vooral de WOZ-waarde van een woning gaat een grote rol spelen bij het bepalen van de huur.
 
HONDERDEN EURO'S
Deze huurverlaging kan oplopen tot 200 euro, meldt de Woonbond. Verschillende woningcorporaties hebben al laten weten de huren te gaan verlagen, maar de Woonbond raadt huurders aan zelf ook te controleren of ze recht hebben op huurverlaging.
 
HOE?
Huurders hebben daarvoor wel de WOZ-waarde nodig van hun huurwoning. Die kan je opvragen bij de gemeentelijke belastingdienst, of bij de verhuurder. Vervolgens check je op de website van de huurcommissie wat de nieuwe maximale huurprijs is.
 
DUIZENDEN
Woningcorporatie Mitros heeft al laten weten de huur voor 1838 huurders te verlagen. Woonstad Rotterdam doet dit bij 2500 huurders en Staedion bij 1415 huurders.
 
HOGER? 
Door het nieuwe puntensysteem kan de huur ook hoger uitvallen. Vooral in populaire wijken zal dit het geval zijn, maar dit betekent niet dat de huurprijs daar ineens omhoog kan. De huur mag jaarlijks maar 1 keer verhoogd worden, volgens een door het ministerie bepaald percentage  Metro 30.09.2015
 
 
De Utrechtse woningcorporatie Portaal haalt dertig woningen uit de verkoop om vluchtelingen te kunnen huisvesten.
 
Omdat alle huizen nog worden gecontroleerd op bewoonbaarheid, kan Portaal nog geen adressen noemen. Het gaat om dertig woningen, verspreid over de stad Utrecht, melden lokale media.
 
De corporatie beklemtoont dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht door de actie niet langer wordt. In overleg met de gemeente worden elk jaar woningen verkocht, wat geld oplevert voor onderhoud, reparatie en nieuwbouw.
 
Syrië
 
Eenmalig gebeurt dat nu niet, omdat in asielzoekerscentra met spoed ruimte vrijgemaakt moet worden voor het opvangen van vluchtelingen uit met name Syrië. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een woningcorporatie op deze manier woonruimte beschikbaar stelt.
 
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben recht op eigen huisvesting, maar veel van hen wonen nog in een asielzoekerscentrum, omdat er nog geen woning beschikbaar is.
 
Portaal overlegt nog met de gemeente Utrecht over meer mogelijkheden om zogenoemde statushouders aan een huis te helpen.
. nos 23.09.2015
 
 
 
Migranten met verblijfsstatus blijven té lang in azc waardoor de nood nu hoog is
 
Woningcorporaties willen tienduizenden vluchtelingen met een verblijfsstatus aan een woning helpen. Dat doen ze door leegstaande overheidsgebouwen en verzorgingstehuizen bewoonbaar te maken en meerdere vluchtelingen in een sociale woning onder te brengen. Dit meldt de Volkskrant vrijdagochtend.
 
 
Momenteel zijn er 13.000 statushouders die op een sociale woning wachten. Het is een taakstelling van de woningcorporaties om vluchtelingen met een verblijfsstatus vanuit het azc naar een sociale woning te helpen. Het afgelopen jaar hebben corporaties die taak niet volbracht. Dat komt onder andere doordat er in veel regio's te weinig sociale huurwoningen vrijkomen om - naast andere lokale hulpbehoevenden, zoals ouderen, psychiatrische patiënten, gehandicapten en mensen met een laag inkomen - aan vluchtelingen te bieden. 
 
Door het toenemende aantal vluchtelingen in Nederland moet er ruimte gemaakt worden in de asielzoekerscentra. De mensen die eigenlijk al eerder doorgestroomd hadden moeten zijn, krijgen nu met spoed een woning. Normaliter gaat er één op de tien woningen naar een vluchteling met verblijfsstatus. De corporaties moeten nog minimaal 15.000 woningen beschikbaar stellen om de lange wachtlijst weg te werken. 
 
 
De wooncorporaties zijn ook van plan tijdelijke woningen neer te zetten en een investeringsplan te maken om betaalbare huurwoningen te bouwen. Volgens Aedes, de vereniging van wooncorporaties kan het niet zonder hulp van de rijksoverheid en gemeenten.  Aedes-voorzitter Marc Calon overlegt vrijdag daarover met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) en minister Stef Blok (Wonen).  
 
Volgens Calon worden woningcorporaties door allerlei wetten beperkt door het Rijk. Bijvoorbeeld door de woningwet, waardoor corporaties geen gebouwen van gemeenten mogen beheren. Of door de verhuurdersheffing van het Rijk waardoor het onaantrekkelijk gemaakt voor corporaties om zelfstandige woningen te bouwen. Terwijl gemeenten wettelijk verplicht zijn om een zelfstandige woning met eigen sleutel, keuken en toilet aan te bieden. Ook de statushouders worden beperkt. Ze mogen niet samenwonen anders worden ze ingekort op uitkering en krijgen ze geen huurtoeslag. Daardoor wordt het moeilijker om meerdere vluchtelingen met verblijfsstatus in één huis onder te brengen.  
 
De woningcorporaties willen daarom graag overleggen over een langetermijn oplossing. Minister Stef Blok (Wonen) zegt voor 1 november een brief te sturen naar de Tweede Kamer waarin hij antwoord geeft op de verzoeken van Aedes.  Joop.nl