SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
 
Het Woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) waarmee voor sociale huurwoningen de maximale huurprijs wordt vastgesteld, verandert per 1 oktober. Onder bepaalde voorwaarden mogen voor kleinere nieuwbouwappartementen en energiezuinige investeringen extra punten worden toegekend. De woningen zijn daardoor gemakkelijker boven de sociale huurgrens (710 euro) te verhuren. Minister Blok (Wonen) wil zo het aanbod aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector stimuleren. Daar is veel vraag naar.
 
Nieuwbouw huizen
De wijziging van het puntensysteem stimuleert verder de ombouw van leegstaand vastgoed naar vrije sector-huurwoningen. Woningen die na ombouw of renovatie zeer energiezuinig zijn, krijgen extra punten. De maatregel geldt voor woningen die in de jaren 2015 tot en met 2019 zijn of worden opgeleverd.
 
Woningen die niet tot nieuwbouwniveau zijn gerenoveerd, maar waarvoor wel minimaal € 10.000 is geïnvesteerd in renovatie, krijgen tot 5 jaar na de renovatie extra punten.
 
Amsterdam en Utrecht
In de regio’s Amsterdam en Utrecht is de vraag naar huurwoningen in de vrije sector het grootst. Kleine appartementen en studio’s krijgen niet altijd genoeg punten om ze in de vrije sector te kunnen verhuren. Daarom wordt voor de regio’s Amsterdam en Utrecht de puntentoekenning verruimd voor woningen tot 40 m2 die in de jaren 2018 tot en met 2022 worden opgeleverd.
 
Deze maatregelen gelden alleen voor zelfstandige huurwoningen (eengezinswoningen, appartementen). Met het aangepaste puntensysteem hebben investeerders vooraf de zekerheid dat zij de te bouwen of te renoveren  huurwoning blijvend in het vrije segment kunnen verhuren. De gemeente kan bij de gronduitgifte of in private overeenkomsten afspraken maken over de maximale huurprijs. Rijksoverheid 30-09-2016
 

Huren stijgen nog steeds te hard

De huurstijging in 2016 is de laagste in vijf jaar, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  weten. Dat komt door de lage inflatie en door het Sociaal Huurakkoord waarin de Woonbond en Aedes een lagere huurstijging afspraken.
 
 
Toch ligt de gemiddelde huurstijging (1,9%)  volgens het CBS (externe link) ook dit jaar opnieuw ver boven de inflatie (0,6%). De huren zijn de afgelopen jaren voor veel huurders veel te hoog geworden.
 
Half miljoen huurders woont te duur
‘Voor veel huurders is de huur door de enorme stijging in de voorgaande jaren al onbetaalbaar geworden,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Een half miljoen hurende huishoudens kan de huur eigenlijk niet opbrengen. Voor hen moet de huur omlaag.’
 
Commerciële verhuurders
Commerciële aanbieders van sociale huurwoningen hebben de huren harder laten stijgen dan corporaties. Minister Blok heeft ervoor gekozen de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord over matiging van de huurstijging niet voor commerciële verhuurders te laten gelden. Komend jaar kunnen commerciële aanbieders de huren zo’n 2% meer laten stijgen dan corporaties. ‘Commerciële aanbieders hebben van minister Blok ruim baan gekregen om de huren te verhogen. Daar zullen ze grif gebruik van maken. Terwijl huurders hier al veel meer huur betalen voor minder kwaliteit. Dat gat wordt alleen maar groter.’
 
Instemmingsrecht bij verkoop door corporaties
Omdat sociale huurders bij particuliere verhuurders een veel hogere huurverhoging kunnen krijgen, wil de Woonbond dat huurders instemmingsrecht krijgen bij de verkoop van huurwoningen door corporaties aan commerciële partijen. Paping: ‘Huurders hebben er nu niets over te zeggen als het dak boven hun hoofd wordt verkocht, maar mogen wel jaarlijks hogere huurstijgingen betalen. Dat deugt niet.’De Woonbond 08-09-2016
 
 
 
De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet doorgeven aan verhuurders, heeft de Raad van State vandaag bepaald. Een opvallende uitspraak, omdat woningcorporaties sinds 2013 hun inkomensafhankelijke huurverhogingen baseren op de gegevens. De Woonbond gaat huurders helpen de verhogingen terug te draaien.
 
De zaak was aangespannen door een huurder, die zich tegen het delen van zijn gegevens verzette bij de staatssecretaris van Financiën, omdat het zijn privacy zou schenden. Volgens de staatssecretaris was verzet niet mogelijk, omdat de Belastingdienst sinds 2013 wettelijk verplicht is om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen om scheefwonen tegen te gaan.
 
De Afdeling bestuursrechtspraak stelt nu dat dat niet mag. Het moet 'uitdrukkelijk en duidelijk' in de wet staan als de Belastingdienst een verplichting heeft om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen, en dat is nu niet het geval. Gegevens van individuele belastingplichtigen vallen onder de geheimhoudingsplicht, en mogen niet gedeeld worden. Er ligt wel een wetsvoorstel (pdf) om dit te veranderen.
 
'Huurverhoging terugdraaien'
De Woonbond onderzoekt of het huurders kan helpen om de huurverhogingen waarvoor de gegevens zijn gebruikt, terug te vorderen. Het gaat om honderdduizenden huishoudens: 355.000 in 2013, 417.000 in 2014 en 328.000 in 2015.
 
 
"Dit jaar kan de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorgaan aangezien de juridische grondslag ontbreekt", zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping. "De vraag rijst wat dit betekent voor huurders die de afgelopen drie jaar op basis van onrechtmatig verstrekte gegevens een extra hoge huurverhoging hebben gekregen."
 
Inkomensafhankelijke huurverhoging
Sinds 2013 vragen verhuurders van sociale huurwoningen inkomensgegevens van hun huurders op bij de Belastingdienst om scheefwonen tegen te gaan. Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl ze in de tussentijd meer zijn gaan verdienen en daarmee eigenlijk niet meer in aanmerking komen voor de woning.
 
Woningcorporaties mogen de huren van deze scheefwoners verhogen op basis van de inkomensgegevens die ze van de Belastingdienst krijgen. Dat moet huurders stimuleren om uit de (goedkope) huurwoning te gaan en door te stromen naar een koopwoning of huis in de vrije sector. Eind vorig jaar bleek dat 547.000 huurders te veel verdienen om in een gesubsidieerde huurwoning te mogen wonen. De aanpak van minister Blok van Wonen om dit tegen te gaan, werkt volgens driekwart van de woningcorporaties niet.
 
Blok beraadt zich
Minister Blok laat in een kamerbrief weten dat hij zich beraadt over de gevolgen van de uitspraak op het delen van gegevens door de Belastingdienst en de inkomensafhankelijke huurverhoging van 1 juli 2016. Mocht het wetsvoorstel dat hij heeft ingediend door beide Kamers aanvaard worden, dan zouden in elk geval voor huurcontracten die per 1 juli ingaan, inkomensverklaringen kunnen worden verstrekt, laat hij weten. 
RTL 03-02-2016
 
 
 
Bijna drie kwart van de woningcorporaties meldt een groeiend probleem met overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Dat blijkt uit een enquête die Aedes, de koepelorganisatie van de corporaties, heeft gehouden onder zijn leden. 
 
Op basis van de uitkomsten schat Aedes dat er het afgelopen jaar zo'n 2000 ernstige incidenten zijn geweest met verwarde huurders in corporatiewoningen. Het gaat dan om brandstichting, ontploffingen of andere schade in woningen en om geweld tegen buren of corporatiemedewerkers. Iets meer dan de helft van de 363 sociale verhuurders in Nederland werkte mee aan de enquête.
 
Onvoldoende begeleiding
 
Ongeveer 18.000 keer veroorzaakten verwarden structurele overlast. Problemen met geluidsoverlast komen het vaakst voor, maar ook bijvoorbeeld verwaarlozing van de woning en de omgeving daarvan.
 
Aedes ziet een verband met het kabinetsbeleid om mensen met psychiatrische problemen vaker zelfstandig te laten wonen. Verreweg de meeste corporaties merken dat er in de praktijk te weinig begeleiding is voor deze mensen. 
 
Dat leidt tot "vereenzaming en vervreemding", stelt Aedes, maar dus ook tot allerlei vormen van overlast voor de omgeving. Bijna een kwart (23 procent) van de woningcorporaties ziet sinds de start van de zogenoemde decentralisaties afgelopen januari een grote toename van die overlast. De helft houdt het op een lichte toename.
 
Aedes: zo'n 2000 incidenten met verwarde mensen
Video afspelen 00:59
Ook uiteenlopende instanties als de politie en het Leger des Heils trokken het afgelopen jaar aan de bel vanwege de groeiende problemen met verwarden. Minister Schippers heeft een 'aanjaagteam' gevormd, dat op dit moment de problemen aan het inventariseren is.
 
Achter de voordeur
 
Een van de zaken waar de corporaties mee worstelen, is dat zij vaak niet weten wie van hun klanten een achtergrond heeft in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De meesten worden niet doorverwezen via een ggz-instelling, maar huren een woning zoals iedereen dat doet. De corporaties komen hier pas achter als er sprake is van overlast of als zij een andere reden hebben om 'achter de voordeur' te komen.
Ook weten de meeste verhuurders niet goed waar ze signalen kunnen neerleggen en bespreken. Zij werken zo veel mogelijk samen met politie, gemeente en ggz, maar willen graag een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is voor de ernstigste incidenten.NOS 15-12-2015
 
 
 
Het kabinet heeft een akkoord bereikt met gemeenten en provincies over de huisvesting van 14.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten gaan snel zorgen voor tijdelijke woningen voor deze statushouders. Het gaat dan om tijdelijke, onzelfstandige woonruimte. Omdat het om onzelfstandige woonruimte gaat hebben deze bewoners geen recht op huurtoeslag.
 
 Huurwoning 
De Woonbond vindt het goed dat er bij het realiseren van extra aanbod van woningen voor statushouders naar onorthodoxe oplossingen is gekeken, waarbij de betaalbaarheid van de woning is gegarandeerd. Tegelijkertijd wijst de bond erop dat er meer nodig is om het structurele tekort aan sociale huurwoningen op te lossen.
 
Slinkende sociale woningvoorraad
Volgens de Woonbond zijn de recente ontwikkelingen rondom urgente groepen niet los te zien van de slinkende  voorraad sociale huurwoningen. Door schaarste lopen de lange wachtlijsten al jaren op. Het is dus van belang dat de voorraad sociale huurwoningen op peil is. De afgelopen jaren nam deze voorraad echter alleen maar af, terwijl de vraag naar betaalbare woningen snel toeneemt. Sinds 2009 verminderde het aantal sociale huurwoningen van corporaties per saldo met 55.000 woningen. Vooral de laatste jaren is het snel gegaan door verkoop en liberalisatie van woningen. 
 
Schaarste
Door de schaarste worden groepen woningzoekenden tegen elkaar uitgespeeld. Dat tegen elkaar uitspelen van groepen woningzoekenden, speelt ook in de politieke discussie over het afschaffen van de urgentie van statushouders in de Huisvestingswet. Deze groep statushouders is in feite dakloos. Lokaal zullen gemeenten daarom alsnog naar huisvesting moeten zoeken. Het uit de wet schappen van de urgentie voor statushouders, is dan ook vooral symboolpolitiek en lost de krapte op de huurmarkt niet op. 
 
De Woonbond vindt dat het weglekken van woningen uit de sociale voorraad moet worden gestopt en er betaalbare huurwoningen moeten worden gebouwd om de wachtlijsten te verkorten én urgente groepen een woning te kunnen bieden.