SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !
 
 
Bijna drie kwart van de woningcorporaties meldt een groeiend probleem met overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Dat blijkt uit een enquête die Aedes, de koepelorganisatie van de corporaties, heeft gehouden onder zijn leden. 
 
Op basis van de uitkomsten schat Aedes dat er het afgelopen jaar zo'n 2000 ernstige incidenten zijn geweest met verwarde huurders in corporatiewoningen. Het gaat dan om brandstichting, ontploffingen of andere schade in woningen en om geweld tegen buren of corporatiemedewerkers. Iets meer dan de helft van de 363 sociale verhuurders in Nederland werkte mee aan de enquête.
 
Onvoldoende begeleiding
 
Ongeveer 18.000 keer veroorzaakten verwarden structurele overlast. Problemen met geluidsoverlast komen het vaakst voor, maar ook bijvoorbeeld verwaarlozing van de woning en de omgeving daarvan.
 
Aedes ziet een verband met het kabinetsbeleid om mensen met psychiatrische problemen vaker zelfstandig te laten wonen. Verreweg de meeste corporaties merken dat er in de praktijk te weinig begeleiding is voor deze mensen. 
 
Dat leidt tot "vereenzaming en vervreemding", stelt Aedes, maar dus ook tot allerlei vormen van overlast voor de omgeving. Bijna een kwart (23 procent) van de woningcorporaties ziet sinds de start van de zogenoemde decentralisaties afgelopen januari een grote toename van die overlast. De helft houdt het op een lichte toename.
 
Aedes: zo'n 2000 incidenten met verwarde mensen
Video afspelen 00:59
Ook uiteenlopende instanties als de politie en het Leger des Heils trokken het afgelopen jaar aan de bel vanwege de groeiende problemen met verwarden. Minister Schippers heeft een 'aanjaagteam' gevormd, dat op dit moment de problemen aan het inventariseren is.
 
Achter de voordeur
 
Een van de zaken waar de corporaties mee worstelen, is dat zij vaak niet weten wie van hun klanten een achtergrond heeft in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De meesten worden niet doorverwezen via een ggz-instelling, maar huren een woning zoals iedereen dat doet. De corporaties komen hier pas achter als er sprake is van overlast of als zij een andere reden hebben om 'achter de voordeur' te komen.
Ook weten de meeste verhuurders niet goed waar ze signalen kunnen neerleggen en bespreken. Zij werken zo veel mogelijk samen met politie, gemeente en ggz, maar willen graag een meldpunt dat 24 uur per dag bereikbaar is voor de ernstigste incidenten.NOS 15-12-2015
 
 
 
Het kabinet heeft een akkoord bereikt met gemeenten en provincies over de huisvesting van 14.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Gemeenten gaan snel zorgen voor tijdelijke woningen voor deze statushouders. Het gaat dan om tijdelijke, onzelfstandige woonruimte. Omdat het om onzelfstandige woonruimte gaat hebben deze bewoners geen recht op huurtoeslag.
 
 Huurwoning 
De Woonbond vindt het goed dat er bij het realiseren van extra aanbod van woningen voor statushouders naar onorthodoxe oplossingen is gekeken, waarbij de betaalbaarheid van de woning is gegarandeerd. Tegelijkertijd wijst de bond erop dat er meer nodig is om het structurele tekort aan sociale huurwoningen op te lossen.
 
Slinkende sociale woningvoorraad
Volgens de Woonbond zijn de recente ontwikkelingen rondom urgente groepen niet los te zien van de slinkende  voorraad sociale huurwoningen. Door schaarste lopen de lange wachtlijsten al jaren op. Het is dus van belang dat de voorraad sociale huurwoningen op peil is. De afgelopen jaren nam deze voorraad echter alleen maar af, terwijl de vraag naar betaalbare woningen snel toeneemt. Sinds 2009 verminderde het aantal sociale huurwoningen van corporaties per saldo met 55.000 woningen. Vooral de laatste jaren is het snel gegaan door verkoop en liberalisatie van woningen. 
 
Schaarste
Door de schaarste worden groepen woningzoekenden tegen elkaar uitgespeeld. Dat tegen elkaar uitspelen van groepen woningzoekenden, speelt ook in de politieke discussie over het afschaffen van de urgentie van statushouders in de Huisvestingswet. Deze groep statushouders is in feite dakloos. Lokaal zullen gemeenten daarom alsnog naar huisvesting moeten zoeken. Het uit de wet schappen van de urgentie voor statushouders, is dan ook vooral symboolpolitiek en lost de krapte op de huurmarkt niet op. 
 
De Woonbond vindt dat het weglekken van woningen uit de sociale voorraad moet worden gestopt en er betaalbare huurwoningen moeten worden gebouwd om de wachtlijsten te verkorten én urgente groepen een woning te kunnen bieden.
 
Veel huurders zullen te kampen krijgen met financiële problemen als ze opnieuw een forse huurverhoging voor hun kiezen krijgen. Dat schrijft de Woonbond in een brief naar de Tweede Kamer.
Gemiddeld stegen de huren zo’n 13 % de afgelopen drie jaar. Daar zou een einde aan moeten komen door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en corporatiekoepel Aedes deze zomer sloten.
Huurstijging
Dat Huurakkoord werd door minister Blok dankbaar in ontvangst genomen, maar daarna bleef het stil rondom het huurbeleid. De Woonbond roept de Tweede Kamer en het kabinet vandaag op om het Sociaal Huurakoord snel in te voeren zodat het bij de huurverhogingsronde van 2016 van kracht is.
De vijf Woonakkoordpartijen in de Tweede Kamer besloten in 2013 al dat de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2015 zou verdwijnen. Omdat de partijen hier vervolgens niet uitkwamen, kregen huurders ook in 2015 een forse huurverhoging.
Nu dreigt dit dus voor het vierde opeenvolgende jaar te gebeuren. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Er moet nu eindelijk een einde komen aan de gigantische huurstijging die huurders jaar na jaar voor de kiezen krijgen. Huurders en verhuurders hebben hierover een akkoord over bereikt. De politiek is nu aan zet. Het is onacceptabel dat huurders door politiek getreuzel nu wéér een gepeperde rekening dreigen te krijgen." De Telegraaf 25-11-2015
 
Circa 547.000 huishoudens verdienen te veel om in een sociale huurwoning te wonen. De aanpak van de overheid om deze 'scheefwoners' te laten doorstromen naar duurdere woningen stokt.
Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek en een nieuw rapport in opdracht van de Woonbond en koepel van woningcorporaties Aedes.
 
Nog eens 332.000 huurders wonen eigenlijk te duur in relatie tot hun inkomen. Zij krijgen daardoor meer huurtoeslag dan nodig is, constateert de omroep. Deze groep zou juist in een goedkopere huurwoning moeten wonen.
 
Ruim een kwart van alle huurders is scheefwoner. Dit zijn zowel mensen die in een te goedkoop huis wonen als huurders in een te dure woning.
 
Volgens de NOS stelt driekwart van de 57 geraadpleegde woningcorporaties dat het kabinetsbeleid om scheefwonen tegen te gaan niet werkt. Minister Stef Blok (Wonen) gaf corporaties de gelegenheid om de huren voor de hogere inkomens extra te verhogen.
 
Verschil
Probleem bij deze doorstromingsprikkel zou echter het grote verschil zijn tussen de maximale huur in corporatiewoningen (710 euro) en de prijzen van huurwoningen in de vrije sector. In de Randstad kost het huren van een vrijesectorwoning minstens 900 euro per maand.
 
In meerdere rapporten is inmiddels geconcludeerd dat er te weinig betaalbare vrijesectorwoningen zijn voor huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning.
 
Kwaliteit
Corporatie Aedes en huurdersvereniging Woonbond hebben eerder afgesproken dat de huurstijgingen voorlopig beperkt zouden moeten blijven. Aedes en de Woonbond maken zich namelijk zorgen over de betaalbaarheid van de huren.
 
De organisaties willen dat de huurprijs in plaats daarvan meer wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. De minister heeft dit gezamenlijke advies van de Woonbond en Aedes overgenomen.
 
Goede kant
"We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke aanpak", aldus de minister. "Maar de beweging gaat de goede kant op."
 
Blok stelt dat 3 procent van de scheefwoners is doorgestroomd in het eerste jaar dat de huren op basis van het inkomen extra verhoogd mochten worden. De inkomensafhankelijke huurverhoging is per 1 juli 2013 ingevoerd. Het gaat dan om de groep die te veel verdient voor een sociale huurwoning.
 
De scheefwoners kunnen verhuizen naar een huurwoning in de vrije sector. Volgens het ministerie kan het aanbod van betaalbare woningen in de vrije sector groeien nu het voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen aantrekkelijker is geworden deze woningen te gaan bouwen.
 
Ook zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure huurwoningen terechtkomen.
 
-Door: ANP/NU.nl-07-11-2015
 
 
Huurders met lage en middeninkomens steeds vaker in de problemen door regelgeving
 
Huurders met een laag inkomen komen in de problemen door de aangescherpte regels voor verhuurders. Dat meldt Trouw vrijdag.
 
Het is nu een jaar na de parlementaire enquêtecommissie over misstanden in de woningsector. Een voorbeeld van die misstanden is Vestia dat door risicovol speculeren aan de rand financiële afgrond raakte. Sindsdien, en na ingang van de nieuwe Woningwet in juli van dit jaar, zijn corporaties teruggekeerd naar de kern van hun bestaan: het huisvesten van kwetsbare mensen met lage inkomens. In Trouw spreken drie bestuurders van corporaties over de moeilijkheden die hier door de striktere regelgeving bij komen kijken.  
 
Corporaties zeggen dat ze gedwongen sociale huurwoningen in de verkoop moeten zetten, om vervolgens de opbrengsten in te kunnen zetten voor onderhoud en nieuwbouw. Maar omdat die nieuwbouwproductie de laatste jaren enorm is teruggevallen, is het aantal sociale huurwoningen ook drastisch gedaald. Daarnaast moeten de bedrijfskosten flink omlaag gebracht worden, waardoor bezuinigd wordt op onderhoud. Dat maakt dat kwaliteit van het bestaande aanbod in het geding raakt. Volgens Arjan Schakenbos van Vestia zijn renovatiekosten vaak zo hoog, dat het vervolgens moeilijk is de huren laag te houden.  
 
Schakenbos zegt daarover: 
 
‘Pijnlijk is dat we de huren maximaal hebben moeten optrekken. Mijn grootste zorg voor de toekomst is de bereikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting voor mensen die het niet zo makkelijk hebben in deze samenleving. Op sommige plekken zien we dat onze bewoners moeite hebben hun huur te voldoen en daardoor betalingsachterstanden krijgen. Voorheen konden we duurdere woningen bouwen en verkopen om sociale huisvesting te betalen. Twee op de drie nieuwbouwwoningen werd neergezet door corporaties, nu nog geen kwart. De bouwproductie is ingestort en ondertussen moeten we sociale woningen verkopen.’
 
Het zijn niet alleen de huurders met lagere inkomens die in de knel komen. Steeds vaker geldt dat ook voor mensen met middeninkomens. Door de strakke inkomensgrenzen vallen zij vaak buiten de boot voor sociale huurwoningen, terwijl hun inkomen tegelijkertijd niet toereikend is voor de vrije sector. Om het huuraanbod te vergroten diende de SP al een motie in om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. Die motie werd verworpen door de partijen VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en de PVV. Joop. nl 30-10-2015