SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Woningbouwcorporaties overtreden Privacywet met inkomensverklaring

 

Woningbouwcorporaties dwingen mensen die op zoek zijn naar een huurwoning een inkomensverklaring aan te leveren terwijl dat nog helemaal niet mag. Zij handelen daarmee in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywet. Dat stellen de Woonbond en ICT-jurist Mathieu Paapst in Kassa.

Woningbouwcorporaties vragen al ten onrechte bij inschrijving om een inkomensverklaring. En zeker 39 woningbouwverenigingen dwingen via zoeksites als Woonnet Haaglanden, Klik voor Wonen en Ons Huiz woningzoekenden een inkomensverklaring te uploaden voordat op een woning gereageerd kan worden. Veel te vroeg want de inkomensverklaring is pas nodig bij toewijzing van een woning omdat corporaties dan een wettelijke inkomenstoets moeten doen. Volgens de AVG mag je als bedrijf of instantie pas om persoonsgegevens vragen op het moment dat die echt nodig zijn.

Serieus veiligheidsrisico
De Autoriteit Persoonsgegevens meldt Kassa: “Woningcorporaties die al bij inschrijving vragen om officiële stukken moeten goed kunnen uitleggen waarom zij al bij inschrijving vragen om deze inkomensgegevens. Als zij dit niet kunnen uitleggen, bijvoorbeeld omdat de inkomensgegevens ook heel goed pas bij de daadwerkelijke toewijzing van een woning verstrekt kunnen worden of omdat niet voor alle huurders een inkomenseis geldt, dan is het niet toegestaan in dat stadium deze gegevens op te vragen aan de hand van inkomensverklaringen.”

Jurist Mathieu Paapst van ICTRecht wijst ook op een serieus veiligheidsrisico “Alle informatie kan online in de verkeerde handen vallen”. Hij doelt daarmee op de gegevens op de inkomensverklaring: naam, BSN-nummer en inkomen zijn interessant voor criminelen die identiteitsfraude willen plegen. Paapst raadt daarom de corporaties aan hun beleid te veranderen.

Persoonsgegevens lange tijd in database
Tussen het moment van inschrijving of de eerste reactie en het toewijzen van een woning kan jaren zitten, waarmee de persoonsgegevens lange tijd nutteloos in een database staan. Dat blijkt ook uit gegevens van zoeksite Woonnet Haaglanden. Meer dan de helft van de mensen die vorig jaar een woning kregen toegewezen, was al langer dan twee jaar aan het reageren op woningen. Vorig jaar telde de site 130.000 ingeschreven woningzoekenden waarvan 73.000 actief reagerende. In totaal werden er een kleine 10.000 woningen toegewezen bij Woonnet Haaglanden in 2017.

'Service naar woningzoekenden'
Diverse woningcorporaties die al bij inschrijving of voor de eerste reactie een inkomensverklaring willen hebben, geven aan dit te doen als service naar de woningzoekenden. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze op een te dure woning reageren die ze dus uiteindelijk niet krijgen of zodat al snel duidelijk is dat alle documenten op orde zijn. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is dat geen sterk argument, want een inkomensindicatie is daarvoor al voldoende.

Er zijn ook woningcorporaties die het wel goed doen. Woningbouwvereniging Domijn is juist vanwege de AVG gestopt met het vragen om een inkomensverklaring bij inschrijving. En drie zoeksites hebben hun voorgenomen plannen teruggedraaid vanwege privacyredenen, nadat de Woonbond ze daarop had aangesproken. Kassa 01-12-18

Tevredenheid huurders over woningcorporaties stagneert

 

Het oordeel van huurders over de dienstverlening van hun woningcorporatie is voor het eerst in vijf jaar gestagneerd. Het oordeel van huurders over kwaliteit van hun woning daalde zelfs licht, van 7 naar 6,9. Dit blijkt uit de Aedes benchmark 2018.

klanttevredenheid

Het oordeel van huurders is een van de vijf onderdelen van de Aedes benchmark, die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. Aan de benchmark, die inmiddels vijf jaar bestaat, doet 90 procent van de corporaties mee.

Belangrijk instrument
De benchmark is voor huurdersorganisaties een belangrijk instrument om te zien hoe hun corporatie presteert. De andere vier onderdelen naast huurdersoordeel zijn: bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Meer ontevredenheid over kwaliteit
Het huurdersoordeel over de dienstverlening bleef gelijk ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat huurders van kleine corporaties tevredener zijn over de dienstverlening dan die van grote(re). Het gemiddelde oordeel ligt nog wel ruim boven de 7. Dat ligt anders met het huurdersoordeel over de kwaliteit van de woning. Dat rapportcijfer daalde van 7 naar 6,9.

Meer achterstallig onderhoud
De oorzaak van deze daling is de groeiende groep huurders (32 procent) die ontevreden is (rapportcijfer 6 of minder) over de kwaliteit. Het aandeel huurders dat vindt dat er sprake is van achterstallig onderhoud nam toe van 35 naar 37 procent. Volgens Aedes ‘laten deze resultaten zien hoe belangrijk het is om de mening van de huurder mee te nemen in de beslissing waar onderhoudswerkzaamheden en woningverbeteringen worden gepland’.

Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Het aantal sociale huurwoningen daalde, zowel in de categorie met een huur tot de (hoge) aftoppingsgrens (€ 635,05) als in de categorie erboven (met huur tot € 710,68). In de eerste categorie daalde het aantal met 17.000 woningen en in de tweede met 55.000 woningen. Volgens Aedes gaat het om een eenmalige overheveling van woningen uit de sociale voorraad naar de duurdere voorraad. Deze woningen kunnen in de toekomst worden geliberaliseerd en daarmee worden onttrokken aan de sociale voorraad. De Woonbond is tegen verkoop van deze woningen.
De huren stegen gemiddeld met 0,9 procent.

Bedrijfslasten omhoog
De totale bedrijfslasten stegen het afgelopen jaar met € 35,- naar € 1.699,- per woning. Dit komt door de gestegen belastingen: de verhuurderheffing en onroerendezaakbelasting. Deze stijging was groter dan de daling van de kosten die corporaties zelf kunnen beïnvloeden. Die daalden de afgelopen vijf jaar met 25 procent, terwijl de belastingen met 75 procent omhoog gingen.

Gestaag energiezuiniger
Corporatiewoningen worden gestaag energiezuiniger. De zogeheten Energie-Index (EI) daalde van 1,73 naar 1,65. Gaat de EI de komende jaren in hetzelfde tempo omlaag, dan wordt in 2021 1,4 bereikt. Dit sluit aan op de ambitie van gemiddeld energielabel B in 2021, die Aedes heeft vastgesteld in haar Woonagenda.

Meer geld naar onderhoud
De kosten voor onderhoud & verbetering stegen met 16 procent naar € 2.495,- per woning. Dit komt vooral door de toename aan investeringen in woningverbetering in combinatie met meer planmatig onderhoud. Desondanks daalde de (gemiddelde) tevredenheid van huurders over de kwaliteit van hun woning.Woonbond 29-11-2018

Verhuiskans sociale huurder blijft achter

Slechts een derde van de huurders die binnen de sociale sector wil verhuizen slaagt daar daadwerkelijk in. Dat blijkt uit een overheidsrapport over ontwikkelingen op de woningmarkt.

De ‘Staat van de Woningmarkt’. Zo heet het lijvige rapport dat het ministerie van BZK jaarlijks laat maken over ontwikkelingen op de koop- en huurmarkt. Het rapport gaat dit jaar vooral over bouwproductie, maar ook slaagkansen van huurders die willen verhuizen komen aan bod.

246 duizend woningen te weinig
Het huidige woningtekort (koop en huur samen) bedraagt op dit moment 246 duizend woningen, zo meldt het rapport. Daarbij zijn grote regionale verschillen. In Friesland valt het tekort wel mee, in en rond Amsterdam en Utrecht is het tekort alarmerend. Kijkend naar bouwplannen die er nu liggen verwachten de rapportschrijvers dat het tekort in 2030 is teruggelopen naar 221 duizend woningen.

Beperkte slaagkans
Slechts 33% van de sociale huurders die wil verhuizen naar een andere sociale huurwoning slaagt daar daadwerkelijk in. Wie de middelen heeft om naar geliberaliseerde huur of koop over te stappen slaagt veel vaker: in respectievelijk 48% en 50% van de gevallen lukt verhuizen dan wél. Dit is de afgelopen jaren uit elkaar gegroeid, meldt het rapport. De slaagkans voor verhuizing naar koop en dure huur nam duidelijk toe, terwijl de slaagkans binnen de sociale sector gelijk bleef.

Lage bouwproductie
Een van de redenen voor de lage slaagkans: de bouwproductie van betaalbare huurwoningen blijft achter. Voor de bouwsector als geheel was 2014 een historisch dieptepunt in aantallen opgeleverde woningen, voor woningcorporaties was dat 2015. Het overheidsbeleid (verhuurdersheffing, inkomensgrens sociale huur) werkt belemmerend op de nieuwbouw door corporaties.

Van huurdersmarkt naar kopersmarkt
Het rapport signaleert verder dat de woningmarkt een markt voor kopers is geworden. Ooit had de overheid een sturende rol in de bouwproductie van (huur)woningen. Maar vanaf de jaren 90 kreeg de koopsector een dominante positie. Wel wordt een steeds groter deel van de aangeboden koopwoningen tegenwoordig opgekocht door particuliere verhuurders, die de woningen ‘terugbrengen’ op de huurmarkt, tegen veel hogere huurprijzen dan in de sociale sector gebruikelijk is.

Dringend betaalbare huurwoningen nodig
De Woonbond vindt het van groot belang dat er de komende jaren vooral betaalbare huurwoningen bij komen, en dat de slaagkans voor huurders die binnen de sociale sector willen verhuizen fors gaat groeien. Woningzoekenden met minder financiële middelen, die vaak al jaren op een wachtlijst staan, moeten ook weer fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. Woonbond 28-11-2018

Huurtoeslag in 2019 lager


Uit onderzoek door de Woonbond blijkt dat ontvangers van huurtoeslag de komende jaren tot bijna 100 euro minder huurtoeslag gaan ontvangen, dat meldt het AD.

Vanaf 2019 wil het kabinet de huurtoeslag aanpassen, waardoor het gedeelte van de huur wat de huurder zelf betaalt, groter wordt. De huurtoeslag wordt hierdoor in 2019 gemiddeld 24 euro lager, dit loopt op tot gemiddeld € 94 in 2022. Dat moet het kabinet 138 miljoen euro opleveren.

Huurtoeslag wordt altijd berekend over een gedeelte van de totale huur. Een deel wordt dus altijd door de huurder zelf betaalt. Dat gedeelte wordt in de komende jaren dus grote, waardoor er over dezelfde totale huur, minder huurtoeslag wordt ontvangen.

Huurtoeslag 2019 berekenen en alvast aanvragen
Het stappenplan om uw huurtoeslag voor 2019 te berekenen staat nu online. De bedragen die u hierbij te zien krijgt, zijn gebaseerd op de inkomensgrenzen van 2018. U kunt al wel een aanvraag, wijziging of een stopzetting doen. Zodra de nieuwe grenzen voor het jaar 2018 bekend zijn, zullen we uw aanvraag, wijziging of stopzetting bijwerken aan de hand van de actuele berekening. Uiteindelijk ontvangt u dus het juiste bedrag waar u recht op hebt.

Mijn huur is te hoog geworden
Als uw huur na een huurverhoging hoger is geworden dan is toegestaan voor de huurtoeslag, dan kunt u nog steeds huurtoeslag ontvangen. Dat geldt alleen als u voor die tijd al huurtoeslag ontving.

Omdat uw huurprijs eerst wel voldeed aan de regels voor de huurtoeslag, heeft u wat genoemd wordt een ‘verworven recht’. Dat betekent dat u recht op huurtoeslag blijft houden als uw huurprijs wordt verhoogd tot boven de maximale huurgrens.

Huurprijs veranderd? Hebt u de wijziging al doorgegeven?
Er is een grote kans dat uw huurprijs dit jaar is veranderd. Wist u dat u zo'n wijziging eigenlijk moet doorgeven voor de huurtoeslag? Als uw huur is gestegen kunt u misschien meer huurtoeslag krijgen. Bereken snel en simpel of u meer huurtoeslag kunt ontvangen!

 

Woningnood loopt verder op

Het woningtekort loopt tot 2020 nog verder op, blijkt uit cijfers van Capital Value en ABF Research. De woningnood lijkt dan ook een prominent thema te worden tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Gevel van appartmentencomplex
IStock
Het tekort aan woningen loopt volgens het onderzoek (externe link) op naar 235.000 woningen. Vooral starters en ouderen vallen tussen wal en schip.

Tekort huurwoningen
Volgens de onderzoekers is er vooral een tekort aan zogenoemde ‘middenhuur’: huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs tussen de 700 en 1.000 euro. Hiermee stappen ze erg makkelijk over het tekort aan sociale huurwoningen heen. Terwijl ze ook constateren dat juist corporaties weinig hebben gebouwd de afgelopen jaren. Daarnaast kunnen veel middeninkomens helemaal geen huurprijs in de vrije sector betalen. Zij zouden ook terecht moeten kunnen in de sociale huursector, maar kunnen daar nu geen woning krijgen vanwege de inkomensgrens.

Woningnood belangrijkste thema verkiezingen
Het tekort aan betaalbare woningen zal een dominant thema zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat bleek ook uit onderzoek van de NOS en de lokale omroepen (externe link) onder 30.000 mensen, die de woningnood het belangrijkste onderwerp vonden. Meer betaalbare woningen, sociale huurwoningen, huizen voor jongeren en starters, huurwoningen in het middensegment en woningen voor ouderen werden vaak genoemd als belangrijke onderwerpen tijdens de verkiezingen. Woonbond 02-2018