SHH
Blijf ons volgen, hier en op facebook met actuele informatie over huren en de belangen van huurders !

Let op post over WOZ-waardeHuurders ontvangen binnenkort een nieuwe 'WOZ-beschikking' van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De 'maximaal toegestane huurprijs' van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.


Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2018 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen
Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de 'maximaal toegestane huurprijs' van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie (externe link) kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn
Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite. Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt. Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente
Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Belang controle WOZ-waarde nog weinig bekend
Uit onderzoek van de WOZ-waarderingskamer bleek vorig jaar dat slechts 13% van de huurders de gemeentelijke post over de WOZ-waarde zorgvuldig bekijkt. Veel huurders laten de post over WOZ-waarde zelfs helemaal ongelezen. Aan de informatievoorziening over het belang van de WOZ-waarde voor huurders valt dus nog wel wat te verbeteren.

Hoe kunt u bezwaar maken?
De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn. Bron; Woonbond 27-01-18

Tegenvaller voor Woningcorporaties bij nieuwbouw 

De nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen dreigen forse vertraging op te lopen door een onverwachte tegenvaller voor de woningcorporaties. Zij moeten volgens de afspraken van het nieuwe kabinet vanaf 2019 honderd miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting betalen.

In de jaren erna kan dat bedrag oplopen tot honderden miljoenen.

Voorzitter Marnix Norder van de vereniging van woningcorporaties Aedes vraagt het nieuwe kabinet om een oplossing. Hij kan zich niet voorstellen dat de partijen de bedoeling hebben om sociale woningverhuurders te raken met de aanpassing van de zogenoemde winstbelasting. Die is volgens hem vooral bedoeld om belastingontwijking door grote internationale bedrijven tegen te gaan.

Al jaren strijd
De woningcorporaties voeren juist al jaren strijd om vrijgesteld te worden van vennootschapsbelasting voor hun sociale verhuuractiviteiten. In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie aangenomen die dit zou moeten regelen. Maar de verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes heeft die motie niet uitgevoerd.

 

In plaats daarvan worden corporaties nu de dupe van aanpassing van onder meer de belastingaftrekregels. De sociale verhuurders hebben veel leningen lopen op het onroerend goed dat zij beheren en maken weinig winst. Vanaf 2019 wordt de renteaftrek op die leningen beperkt tot 30 procent van de fiscale winst.

Grote investeringen
Corporaties moeten de komende jaren veel investeren, Door deze tegenvaller kunnen die investeringen in het gedrang komen. Zo moeten er meer sociale woningen worden gebouwd. De afgelopen jaren zijn er als gevolg van de crisis te weinig sociale huurwoningen bij gekomen. Daarnaast hebben de corporaties plannen om de bestaande voorraad huurwoningen energiezuinig en CO2-neutraal te maken.

De corporaties waren al teleurgesteld over het feit dat in het regeerakkoord slechts honderd miljoen euro wordt vrijgemaakt (korting op verhuurderheffing) voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Aedes had op veel meer gehoopt. Voorzitter Marnix Norder zei enkele weken geleden nog dat het bedrag net genoeg is om huurwoningen van spaarlampen te voorzien.

Meer op rtlnieuws.nl:

Huurcommissie bestaat 100 jaar

 
In maart 2017 bestond de huurcommissie exact een eeuw. Dit wapenfeit werd in Den Haag gevierd met het symposium ‘Voorkomen is beter dan beslechten’.
 
 
Minister Plasterk krijgt het boek '100 jaar huurcommissie' van huurcommissievoorzitter Anke van Heur Foto: Monique van Zeijl
Op 27 maart 1917, de Eerste Wereldoorlog was in volle gang, zag in Amsterdam de eerste huurcommissie het levenslicht. Op het symposium memoreerde demissionair minister Plasterk van Wonen de benarde omstandigheden die leidden tot de oprichting van de huurcommissie. ‘Het was het jaar van de Oktoberrevolutie en van het Aardappeloproer. Er was een tekort aan alles, en zeker aan goede betaalbare woonruimte. De steden stonden vol met krotten en de huurcommissie moest iets aan deze misstanden doen.’
 
Stabiel baken
Plasterk schetste kort de geschiedenis van een eeuw huurcommissie als typisch Nederlands polderinstituut. Hoewel de tijden zijn veranderd, is de huurcommissie met haar tijd meegegaan. Minder formeel-juridisch en meer oplossingsgericht. Daarin past ook de nieuwe werkwijze waarbij in de toekomst bemiddeling (mediation) zo’n 40 procent van de procedures overbodig moet maken. De minister zei er alle vertrouwen in te hebben dat de huurcommissie een ‘stabiel baken blijft in de woelige zee van de volkshuisvesting.’ Want, zo benadrukte hij: ‘Er blijft altijd behoefte om fatsoenlijk te wonen voor een betaalbare prijs.’
 
Rol huurcommissie moeilijker
Bestuursrechter en ‘conflictdeskundige’ André Verburg liet zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in de conflictbeslechting sinds de jaren zeventig. Toen stond het gezag van autoriteiten zoals de huurcommissie nog buiten kijf. Tegenwoordig is gezag niet meer vanzelfsprekend, maar moet worden ‘verdiend’. Dat maakt het werk moeilijker, ook voor de huurcommissie. Het betekent volgens Verburg ‘dat zij niet alleen een juridische puzzel moet oplossen, maar ook aandacht heeft voor de menselijke aspecten in het achterliggende conflict tussen huurder en verhuurder.’
 
Vandaag klacht melden, morgen een belletje
Het gaat er volgens hem het goede te behouden – in het geval van de huurcommissie haar rol als neutrale, deskundige en beslisvaardige’ geschillenbeslechter – en daar nieuwe elementen aan toe te voegen: transparantie, communicatie en verantwoording afleggen. Hij vindt dat de huurcommissie dat heel aardig doet, maar heeft nog wel een wens. ‘Op zich is bij een procedure een doorlooptermijn van vier maanden uitstekend, maar het zou mooi zijn dat iemand die vandaag een klacht meldt, morgen al een belletje krijgt van de huurcommissie.’
Bron; Woonbond maart 2017

Maatschappelijke organisaties willen af van verhuurderheffing

 
Een verzameling van 18 maatschappelijke organisaties luidt de noodklok over de verhuurderheffing. Deze belasting, oplopend tot 2 miljard euro per jaar, zorgt voor veel maatschappelijke problemen. De organisaties willen dat een komend kabinet de heffing afschaft. Sociale verhuurders betalen de heffing over de waarde van hun sociale huurwoningen.
 
 
Huurders bieden de Tweede Kamer een oproep tegen de huurdersbelasting (verhuurderheffing) aan.
Volgens de organisaties bevordert de heffing armoede onder huurders en is zij slecht voor starters, ouderen en mensen met beperkingen op zoek naar een passende huurwoning. Maar de heffing pakt ook nadelig uit voor de werkgelegenheid en voor het klimaat.
 
Grote maatschappelijke problemen
Door de stijgende huurprijzen is de heffing een grote veroorzaker van armoede. De heffing zorgt voor minder nieuwbouw en aanbod van betaalbare huurwoningen terwijl de vraag naar deze woningen juist is gegroeid. De heffing heeft ertoe geleid dat er te weinig is geïnvesteerd in energiebesparing, en zorgt voor grotere werkloosheid in de bouw.
 
Brede maatschappelijke oproep
Onder de oproep staan de Bond Precaire Woonvormen, Federatie Opvang, FNV, FNV senioren, Ieder(in) , the International Union of Tenants, KBO PCOB, Knooppunt Kerken en armoede, LOC, LSVb, LVGO, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, RIBW Alliantie, de Sociale Alliantie, VACpuntwonen, Vluchtelingenwerk en de Woonbond. 28-02-2017
 

Probleem’ scheefwonen lost zich grotendeels vanzelf op

 
Goedkoop scheefwonen lijkt een probleem dat zich grotendeels vanzelf oplost. Dat blijkt uit een recent onderzoek van bureau RIGO.
 
RIGO heeft onderzoek gedaan naar de dynamiek van huurders van een corporatiewoning. Het gaat daarbij om de samenstelling van het huishouden, de ontwikkeling van het inkomen van de huurders en hoe snel ze verhuizen. Voor het onderzoek zijn CBS-cijfers gebruikt van 700.000 adressen in de regio’s Rijnmond en Haaglanden, en stadsregio Amsterdam.
 
35 procent vertrekt binnen 5 jaar
Een van de opmerkelijkste uitkomsten van het onderzoek is dat ‘goedkoop scheefwonen’ (te hoog inkomen in verhouding tot de huur) zich voor een deel vanzelf oplost. Na vijf jaar is 35 procent van de scheefwoners vertrokken, en van de rest heeft een derde een inkomen gekregen dat past bij een sociale huurwoning (< € 35.739,-).
 
Dynamiek van huurders
Minder verrassend zijn de cijfers over de dynamiek van huurders: bij jongere huurders neemt de grootte van het huishouden toe (kinderen krijgen), net als het inkomen, waardoor ze vaker verhuizen. Bij ouderen wordt het huishouden kleiner (kinderen uit huis) en neemt ook vaak het inkomen af, waardoor deze groep langer in een corporatiewoning blijft wonen.
 
Huishoudenssamenstelling belangrijker dan inkomen
De beslissing om te gaan verhuizen hangt volgens de onderzoekers niet zozeer af van het stijgende inkomen als wel van de samenstelling van het huishouden. Daarom wordt er het meest verhuisd door huurders van kleine woningen, terwijl grotere woningen gemiddeld langer worden bewoond . Bron Woonbond 17-02-2017